Vitajte na stránkach CPPPaP v Levoči.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie zriadené podľa § 10 ods. 5 písm. l) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ustanovené zriaďovacou listinou vydanou Okresným úradom v Levoči zo dňa 26. 05. 2003 v znení dodatkov: č. 1 z 01. 01. 2004, KŠÚ 2004/00001-5; č. 2 z 29. 12. 2004, KŠÚ 2005/00023-2; č. 3 z 01. 09. 2006, KŠÚ 2006/00685-4; č. 4 Krajského školského úradu v Prešove číslo RD/2008/00118-6 zo dňa 25. 08. 2008.

Územná pôsobnosť centra je zhodná s územným obvodom okresu Levoča.  
CPPPaP v Levoči vykonáva činnosť v zmysle vyhlášky č. 325/2008 Z. z. § 2 ods. 1)

 

Na tejto časti sa pracuje

file:///E:/stranka/obr/