Poruchy výslovnosti

Najčastejšou poruchou výslovnosti u detí predškolského veku je dyslália.  Je to neschopnosť používať jednotlivé hlásky alebo skupiny hlások v komunikačnom procese podľa príslušných jazykových noriem.
        Najčastejší je výskyt chybnej výslovnosti hlások  r,  sykaviek, niekedy aj hlásky l.    
Je treba diferencovať medzi nesprávnou výslovnosťou, ktorá je do určitého veku prirodzeným, fyziologickým prejavom ( približne medzi 5. – 7. rokom ) a chybnou výslovnosťou, kedy je nevyhnutná odborná logopedická starostlivosť.  Ak dieťa množstvo hlások vyslovuje nesprávne a reč je nezrozumiteľná vo veku okolo 4 rokov, mali by rodičia vyhľadať logopéda, ktorý na základe diagnózy odhalí príčiny a odporúča vhodné cvičenia. Amatérske vyvodzovanie správnej výslovnosti môže dieťaťu uškodiť; rodič totiž niektoré anatomicko – fyziologické príčiny nesprávnej výslovnosti nepozná, môže mu tak natrvalo zafixovať nesprávne návyky pri vyslovovaní jednotlivých hlások.

Správna výslovnosť je podmieňovaná nasledujúcimi faktormi:
  • vzor ľudí, ktorí sú mu blízki, ktorých napodobňuje; dieťa hovorí tak, ako jeho rodičia,  súrodenci, popr. ďalší dospelí, s ktorými sa stýka;         
  • dostatočne rozvinuté a rozvíjané sluchové vnímanie; ak dieťa nepočuje rozdiely medzi správnou a nesprávnou výslovnosťou, neuvedomuje si svoje chyby;       
  • rozvoj motoriky, najmä motoriky artikulačných orgánov;
  • komunikačný zámer, kedy dieťa preferuje obsahovú stránku pred zvukovou; stačí mu, ak mu jeho okolie rozumie, aj keď nesprávne artikuluje a jeho žiadosti, prosbe sa vyhovie.


        

Terminovník