Tlačivá platné pre školský rok 2019/2020


 Čestné vyhlásenie klienta alebo ZZ klienta - Covid 19
             

               
Formulár žiadosti o PV dieťaťa pred vstupom do ZŠ
                
Formulár žiadosti o PV žiaka
                       
Formulár žiadosti o špeciálnopedagogické vyšetrenie žiaka so SZP
                                       


Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP v MŠ, ZŠ, SŠ, ŠŠ
               (platný od 1.9.2015)

Žiadosť o vyšetrenie žiaka s VPU, dotazník
žiadosť o vyšetrenie
žiadosť o vyšetrenie
žiadosť o vyšetrenie
dotazník ku žiadosti
dotazník ku žiadosti
dotazník ku žiadosti

Kariérne poradenstvo
Vzory vyplnených tlačiv
Aktivity
žiadosť o zaradenie do programu
formulár žiadosti
objednávka aktivít

dotazník ku žiadosti                                                                                              

Informované súhlasy


        


  • - neplnoletí klienti
       
  • - plnoletí klienti