Usmernenia v čase COVID-19

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl
 do konca školského roku 2019/2020Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl
do konca školského roku 2019/2020


Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

Žiaci 4. ročníka bilingválnych gymnázií maturujú administratívne

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Termíny a organizácia absolventskej skúšky, záverečnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020


Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovaniaUsmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie,1 spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020                                                        


Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie1 , spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020


Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020

Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020

Pomocný prehľadný materiál pre rodičov

Školská spôsobilosť

Zápis do prvého ročníka ZŠ