Ekonomický úsek:

Ekonómka: Jana Plačková        tel: 0911717199

                                                           e-mail: jakubcova.jana@cpppple.skDňa 9. 12. 2010 prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2011. Predmetnou novelou    (zákon č. 546/2010 Z. z. ktorI,ým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony )  boli novelizované tieto právne predpisy: Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a Zákon  o slobodnom prístupe k informáciám.


V zmysle § 5a ods. 1 Zákona o slobodnom prístupe k  informáciám uvedené subjekty sú povinné zverejniť všetky písomné zmluvy, ktoré uzatvárajú a ktoré buď obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
     V zmysle  §5a ods. 5 zákona o slobodnom prístupe k  informáciám na webovom sídle povinnej  osoby zverejňujú zmluvy  všetky školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou.Faktúry - 2022


 •     január                 júl
 •     február               august
 •     marec                 september
 •     apríl                   október
 •     máj                     november
 •     jún                     december

Objednávky - 2022

  • január                 júl
  • február               august
  • marec                 september
  • apríl                   október
  • máj                     november
  • jún                     december
          2014    2015   2016      2017    2018
          2019     2020  2021